ANA SAYFA - Okul Öncesi Eğitim Rehberi Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle
ANA SAYFA - Okul Öncesi Eğitim Rehberi Eğitmen Köşesi Ebeveyn Köşesi Anaokulları Çocuk Köşesi  

Üye Girişi

Kullanıcı
Şifre
 
Sevdiklerinizin resmi ile takvim hazırlayın

Anaokulu Sanat Etkinlikleri

Oyun Köşesi

Anaokulu Ekleyin

Eğitimci Köşesi

Sanat Etkinlikleri
Boyama
Bilmeceler
Tekerlemeler
Şiirler
Parmak Oyunları
Drama
Ront
Şarkı Sözleri
Konular ve Haftalar
Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği

Ebeveyn Köşesi

Okul Öncesi Eğitimin Önemi
Çocukluk Çağı Aşıları
Büyümeyi Etkileyen Faktörler
Çocuklarda Disiplin
Çocuk ve Sorumluluk
Çocuklarda Hırsızlık
Fotoğraflarınızla Takvim Yapın
Faydalı Linkler

Anaokulları

Anaokulu Tanıtımları
Özel Eğitim Okulları
Anaokulu Ekleyin

Çocuk Köşesi

Oyun Oynayalım


Balonları Patlatın, Oyunu Tamamlayın - Bubble Shooter
Balonları Patlatın
Oyunu Tamamlayın


Okuloncesirehberi.com'da reklam vermek için

 
 

Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Görevlendirilecek Personel

    Madde 16- Okul öncesi eğitim kurumlarında, 10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek yönetici ve öğretmenlerin dışında gereksinim ve kadro imkanları çerçevesinde;

    a) Anaokullarında; usta öğretici, memur, tabip, psikolog, aşçı, kaloriferci, şoför, teknisyen, hizmetli ve bekçi,

    b) Ana sınıflarında; usta öğretici ve hizmetli;

    c) Uygulama sınıflarında; usta öğretici, aşçı ve hizmetli

    görevlendirilir.

    Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 17- Okul öncesi eğitim kurumu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

    Müdür:

    a) Okulda bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak eğitim yılı başlamadan önce planlar ve düzenler.

    b) Eğitim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, eğitimle ilgili gelişmeleri izler ve sonuçlarını değerlendirir.

    c) Yıllık ve günlük planların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, planlarını imzalar ve çalışmalarını denetler.

    d) Kurumun temizlik ve düzeni ile öğretmen ve diğer personelin sağlık, temizlik ve beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izler. Aylık yemek listesinin çocukların gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanmasında müdür yardımcısı ve öğretmenlerle iş birliği yapar.

    e) Okul bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afete karşı korunması, binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, soba, korniş, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı okulun iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır.

    f) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alır.

    g) Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alır.

    h) Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar.

    ı) Okulun yıllık bütçesini hazırlar, ödeneklerin zamanında ve yöntemine uygun kullanılmasına ilişkin işlemleri izler, bütçenin ilgili makamlara gönderilmesini sağlar.

    j) Eğitim istatistiklerinin, ödenek istem çizelgelerinin ve resmi yazıların hatasız ve eksiksiz hazırlanmasını ve ilgili makamlara zamanında gönderilmesini sağlar.

    k) Okulla ilgili olağanüstü durumları ilgili makama bildirir.

    l) Eğitimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirleri personeline zamanında duyurur.

    m) Göreve başlama veya görevden ayrılma durumunda, okulun demirbaş eşyasını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir-teslim eder.

    n) Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla toplantı, panel, sempozyum ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapar.

    o) Çocuklara verilen günlük yemek örneklerinin uygun ortamda 24 saat saklanmasını sağlar.

    p) Personelin disiplin ve sicili ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

    r) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında ita amirliği görevini yerine getirir.

    s) Görev tanımlarında belirtilen diğer görevleri yapar.

    ş) (Ek bent: 27/10/2007- 26683 S.R.G Yön/3.md.) Okulda öğle yemeği saatlerinde çocukların düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen sürede okul-aile birliği ile de işbirliği yaparak çocukların gözetimleri ile ilgili tedbirleri alır.

    Müdür Yardımcısı

    Madde 18- Müdür yardımcısı, okulun işleyişinden ve işlerin düzenli olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.

    Müdür Yardımcısı:

    a) Okulun yönetim, eğitim ve büro işleriyle ilgili olarak müdür tarafından verilen görevleri yapar.

    b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayıtlarını izler.

    c) Aylık yemek listesini hazırlar veya hazırlatır.

    d) Yemekhane ve okulun genel temizlik işlerini organize eder.

    e) Okula gelen erzakın muayenesini ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasını sağlar.

    f) Gerektiğinde okul müdürüne vekalet eder.

    g) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında tahakkuk memurluğu görevini yürütür.

    h) Okul müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapar.

    ı) (Ek bent: 27/10/2007- 26683 S.R.G Yön/4.md.) Okulda öğle yemeği saatlerinde çocukların düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen sürede çocukların gözetimleri ile ilgili olarak okul müdürü tarafından alınan tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olur.

    Bölüm Şefi

    Madde 19- Mesleki ve teknik eğitim kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli bölüm şefi, uygulama sınıfının amaçlarına uygun olarak işleyişinden okul müdürüne karşı sorumludur.

    Bölüm Şefi:

    a) Bölümün işleyişini koordine eder, yıllık ve günlük planların eğitim programına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder.

    b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayıtlarını izler.

    c) Personelin sağlık, temizlik, beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izler ve denetler.

    d) Çocukların sağlık kontrollerinin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

    e) Beslenmenin dengeli olabilmesi için yemek listesinin hazırlanmasında ev yönetimi ve beslenme öğretmenleriyle iş birliği yapar.

    f) Okula gelen erzakın muayenesinde ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasında hazır bulunur.

    g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.

    Öğretmen

    Madde 20- Öğretmen; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerle programlarda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

    Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar gereğince kendisine verilen ders ve ek ders görevini yapmak zorundadır.

    Öğretmen;

    a) Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük planları hazırlar ve uygular, Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defterini imzalar.

    b) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar. Araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlar.

    c) (Değişik bend: 20/02/2006-26086 S.R.G. Yön/6.mad) Çocukların Kişisel Bilgi Formları ile Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan Kazanım Değerlendirme Formunu doldurur, gelişim ve sağlık kayıtlarını tutar, yıl sonu gelişim raporları ile öğrenci dosyalarını hazırlar.

    d) Aile eğitimiyle ilgili çalışmaların planlanmasına katılır ve uygular.

    e) Okulda kutlanacak özel günleri planlar ve uygular.

    f) Okulun genel eğitim etkinliklerine katılır.

    g) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlemler alır.

    h) Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.

    ı) Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisini okur ve imzalar.

    j) Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarına katılır.

    k) İhtiyaç ve görevlendirme halinde tahakkuk memurluğu görevini yerine getirir.

    l) Yönetimin vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapar.

    m) (Değişik bend: 20/02/2006-26086 S.R.G. Yön/6.mad.;Değişik bent: 27/10/2007- 26683 S.R.G Yön/5.md.) Programda eğitim etkinliği olarak yer alan kahvaltı ve öğle yemeğine katılır, çocukların düzenli olarak yemek yeme alışkanlığı kazanmalarını sağlar.

    Nöbetçi Öğretmen

    Madde 21- Nöbet, okullarda öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak eğitimi aksatmayacak şekilde, okul müdürü tarafından hazırlanan çizelgeye göre tutulur.

    Bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak gereksinim duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

    (Değişik fıkra: 27/10/2007- 26683 S.R.G Yön/6.md.) Ayrıca hamile öğretmenlere doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez. Ancak, istemeleri hâlinde nöbet görevi verilebilir.

    Nöbet görevlerini,

    Bağımsız anaokullarında görevli öğretmenler, okulun şartları ve öğretmen sayısı ile okulda uygulanan eğitim şekline göre okul müdürü tarafından hazırlanan nöbet çizelgesi doğrultusunda yerine getirirler.

    Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, kendi devrelerinde tutacakları nöbet görevleri süresince, hiçbir şekilde bölümlerinin dışında ve okulda boş geçen derslerin doldurulmasında görevlendirilemez.

    Nöbetçi öğretmen:

    a) Okulda günlük eğitimin başlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalışma süresinin bitiminden yarım saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini bitirir.

    b) (Değişik bend: 20/02/2006-26086 S.R.G. Yön/7.mad) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı olur. Okulda çocuklara verilen kahvaltı ve öğle yemeği esnasında çocuklarla birlikte bulunur, grubundaki çocukların düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlar.

    c) Okulun ısıtma, elektrik ve sıhhi sistemlerinin çalışmasını, temizliğinin yapılmasını, her türlü yangın tehlikesine karşı önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.

    d) Olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri alır ve durumu ilgililere bildirir. Okul nöbet defterine önemli olayları, aldığı önlemleri yazar ve imzalar.

    e) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve okula gelen erzakın muayenesinde hazır bulunur.

    Öğretmenler Kurulu

    Madde 22- Öğretmenler kurulu okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcısı ve okulda görevli öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder. Okulda görevli usta öğreticiler kurul toplantılarına dinleyici olarak katılırlar.

    Öğretmenler kurulu; eğitim yılı başında, ikinci yarıyıl başında, eğitim yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanır.

    Kurulun toplantı gündemi, müdür tarafından bir hafta önceden duyurulur. Olağanüstü yapılan kurul toplantılarında bu süre aranmaz.

    Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar, tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayanlar, tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri için kendilerine okutturularak imzalatılır.

    Kurul toplantılarının, eğitim saatleri dışında yapılması esastır.

    Öğretmenler kurulunda:

    a) İlk toplantıda, önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni eğitim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

    b) Eğitim programları ile önceki yılın eğitim planları incelenerek ortak bir anlayış oluşturulur.

    c) Mesleki yayınlar, eğitim alanındaki değişim ve yeni gelişmeler değerlendirilir.

    d) Yıl içinde kutlanması gereken özel gün ve bayramlar tespit edilir. Yıllık ve günlük planlar ile gezi, gözlem planları arasında birlik sağlanır.

    e) Çocukların yaş gruplarına göre kişilik gelişimi, sağlık, beslenme, sosyal ilişkiler, ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür.

    f) Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, bağlı bulundukları okulun kurul toplantılarına katılır ve okul öncesi eğitimi ile ilgili konuların değerlendirilmesini sağlar.

    g) Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasında ve kullanılan eğitim materyallerinin geliştirilmesinde amaç-araç ilişkisi göz önünde tutulur.

    h) Aile eğitimi çalışmalarının planlanmasında iş birliği sağlanır.

    ı) Eğitim yılı içinde yapılan toplantılarla ilgili çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir. Eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.

    Zümre Öğretmenler Kurulu

    Madde 23- Zümre öğretmenler kurulu toplantısı anaokulu, uygulama sınıfı ve ana sınıflarında okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak; öğretmenlerin okul öncesi eğitimin geliştirilmesi çalışmalarında ortak bir anlayış oluşturmaları, grupları ile ilgili eğitim etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözüm yollarının araştırılması ve mesleki gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmaları için eğitim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça yapılır.

    Meslekle İlgili Çalışmalar

    Madde 24- Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, meslekle ilgili çalışmalarını eğitimin bitiminden 1 Temmuza, Eylül ayının ilk iş gününden eğitimin başlangıcına kadar olan sürede yaparlar.

    Mesleki çalışmalarda; eğitim faaliyetleri, mevzuatta yapılan değişiklikler, eğitim metot ve teknikleri ile ilgili yenilikler ve gelişmeler, rehberlik, araştırma, planlama, aile eğitimi konularına öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu kararları doğrultusunda yer verilir.

    Mesleki çalışma programı okul yönetimi tarafından hazırlanır, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanır ve uygulanır.

    (Ek fıkra: 20/02/2006-26086 S.R.G. Yön/8.mad) Öğretmenler, eğitim yılının sonundan 1 Temmuza kadar yapacakları meslekle ilgili çalışmalarını, görev yerleri dışında bulunan görev yaptıkları okul türündeki bir okulda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını görev yerleri dışında tamamlayan öğretmenler, çalışmayı yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları bu çalışmalara katıldıklarını gösteren yazı ile hazırladıkları raporları 1 Eylül tarihinde görevli oldukları okul müdürlüklerine teslim ederler. Bu raporlar yönetici ve öğretmenlerle birlikte incelenir.

    Usta Öğretici

    Madde 25- Usta öğreticiler, Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça tahsis edilen kontenjan çerçevesinde il milli eğitim müdürlüğünce seçilir, görevlendirilir ve mali yükümlülükleri il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce yürütülür.

    Usta öğreticiler, eğitim hizmetlerinde öğretmen görev ve sorumluluğu içinde okul müdürünün düzenleyeceği esaslar doğrultusunda görev yapar.

    Memur

    Madde 26- Anaokullarında, yönetim ve hesap işleri için en az bir memur görevlendirilir.

    Memur;

    a) Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendisine verilen yazışmaları yürütür.

    b) Gelen - Giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar. Yazışmaların asıl veya örneklerini dosyalayarak saklar ve gerekenlere cevap hazırlar.

    c) Kendisine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların gizlilik içinde saklanmasından sorumludur.

    d) Okulda görevli personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri işler.

    e) Okulun arşiv işlerini düzenler.

    f) Kurum personeline ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi ve benzeri özlük haklarının zamanında ödenmesini sağlar, bunlarla ilgili belgeleri dosyalayarak saklar.

    g) Okulla ilgili mali işleri izler, gerekli iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaları düzenleyerek saklar.

    h) Büro işleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilen diğer görevleri yapar.

    ı) Uygulama sınıfı ve ana sınıfında, yukarıda sayılan görevleri bağlı bulunduğu okulun memuru yerine getirir.

    Tabip

    Madde 27- Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk sağlığı konusunda uzman bir tabibin bulunması esastır.

    Okul tabibinin bulunmaması durumunda sağlık hizmetleri konusunda hükümet tabipliği, sağlık ocakları varsa sağlık eğitim merkezleri, ana çocuk sağlığı merkezleri ve benzeri kuruluşlardan yararlanılır.

    Tabip;

    a) Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapar ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

    b) Kurum personelinin periyodik sağlık kontrollerini yapar.

    c) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri alır.

    d) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşıldığında, yayılmayı engelleyici önlemleri alır ve ilgili kuruluşların bilgilendirilmesini sağlar.

    e) Kurumda bulunan tüm personele zaman zaman sağlıkla ilgili bilgiler verir.

    f) Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği yaparak aile eğitimine katılır ve sağlık konusunda velileri aydınlatır.

    g) Kurum içinde ve dışında olabilecek kaza ve yaralanmalar konusunda çocukları ve kurum personelini aydınlatır, ilk yardımın temel kurallarının benimsenmesini ve doğru uygulanmasını sağlar.

    Psikolog

    Madde 28- Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı gelişimleri ve ortaya çıkabilecek sorunlarının çözümlenmesi amacıyla okul öncesi eğitim kurumlarında bir psikologun bulunması esastır.

    Okul psikologunun bulunmaması durumunda, çocukların psikolojik sağlık hizmetleri konusunda il/ilçe imkanlarından yararlanılır.

    Psikolog;

    a) Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı gelişimleri için gerekli önlemleri alır.

    b) Gereken testlerin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

    c) Ruh sağlığı ve çocuk ruh sağlığı konularında kurumda bulunan tüm personele zaman zaman bilgiler verir.

    d) Aile eğitimi çalışmalarının planlanması ve uygulanmasına aktif olarak katılır.

    e) Yapılan kontrollerde ortaya çıkan veya veli/öğretmen tarafından tespit edilen sorunlar ve sorunlu çocuklar ile ilgili özel çalışmalar yapar.

    f) Uzun süreli/sürekli hastalık, kaza, yaralanma, parçalanmış ailelerin çocukları ve ebeveynlerinden ayrı yaşama zorunluluğu konularında ilgili yönetici, öğretmen ve diğer personeli aydınlatır. Doğru teşhis konulmasını ve tedavisinin yapılmasını sağlar.

    g) Varsa özel eğitim gerektiren çocukların entegre eğitimlerine katılarak yapılan eğitime destek verir.

    Aşçı

    Madde 29- Anaokulu ve uygulama sınıflarında çocukların besinlerini hazırlamak üzere en az bir aşçı görevlendirilir. Aşçı, bulunamaması durumunda bu görev, aşçılık kurs belgesi bulunan bir hizmetliye yaptırılabilir. Aşçı okul müdürüne, görevli müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.

    Çocukların besinlerini hazırlamakla görevli olan aşçı;

    a) Günlük yemek listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerini nöbetçi öğretmenin gözetim ve denetimi altında, sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak hazırlar ve pişirir. Yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağıtımını yapar.

    b) Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasını, eksiksiz olarak hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini sağlar.

    c) Mutfakta kullanılan kapların temiz bulundurulmasına özen gösterir, mutfağın genel temizlik ve çalışma düzenini sağlar.

    d) Okul yönetimince hazırlanan yemekhane talimatnamesinde belirtilen diğer görevleri yapar.

    Kaloriferci

    Madde 30- Anaokullarında ısıtma işlerinde çalıştırılmak üzere bir kalorifercinin bulunması esastır.

    Kalorifercinin bulunmadığı durumlarda bu hizmet, kurstan geçirilerek sertifika alan hizmetli tarafından yürütülür.

    Kaloriferci;

    a) Kazan dairesini temiz ve düzenli olarak hizmete hazır tutar.

    b) Kaloriferin talimata uygun olarak yakılmasını ve sistemin düzenli olarak çalışmasını sağlar.

    c) Kaloriferin yakılmadığı zamanlarda okul yönetimince kendisine verilen işleri yapar.

    d) Kaloriferci, yöneticilere ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.

    Şoför

    Madde 31- Anaokullarında görevlendirilen şoför, okula tahsis edilen taşıtın zimmetini üzerine alır ve taşıtın kullanılması ile bakımından müdüre karşı sorumludur.

    Teknisyen

    Madde 32- Anaokulunun imkan ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, makine onarımları, su, havagazı, kalorifer tesisatları, marangozluk ve benzeri işlerde görevlendirilmek üzere bir teknisyen bulundurulur. Teknisyen kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde okul müdürüne karşı sorumludur.

    Hizmetli

    Madde 33- Okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için bir hizmetli bulundurulur. Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların hizmetlileri tarafından yürütülür.

    Ancak hizmetli atanamaması/görevlendirilememesi durumunda, anaokullarında biri bayan olmak üzere en az iki hizmetli, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ise her grup için bir hizmetli görevlendirilir.

    Hizmetli;

    a) Okul binası ve okuldaki eşyaların temizliğini, basit bakım ve onarımlarını yapar.

    b) Okula gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.

    c) Okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar.

    d) Hizmet yerlerinin aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışır.

    e) Bekçinin bulunmadığı durumlarda dönüşümlü olarak gece nöbeti tutar.

    f) Okul bahçesinin ve bahçe araç - gerecinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili bahçıvanlık hizmetlerini yapar.

    g) Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

    Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların hizmetlileri tarafından yürütülür.

    Bekçi

    Madde 34- Anaokullarında görevli gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği görevini yapan hizmetli, nöbet talimatnamesine uygun olarak nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar.

    Bu görevleri yaparken okul müdürüne, ilgili müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.

    Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine yazılı olarak bildirilir.
İstatistiklerle Haritaları Boyayın
Paint Maps Online with Statistics


Web Butonu Hazırlayın
Make free web buttons online

Öğretmen Önlükleri
Öğretmen,Hemşire,Doktor,Öğrenci Laboratuvar Önlükleri

Ana Sayfa |   Eğitimci Köşesi   |   Ebeveyn Köşesi   |   Anaokulları   |   Çocuk Köşesi   |   Site Haritası  |  İletişim

Copyright (c) 2008 Okuloncesirehberi.com Telif haklari okuloncesirehberi.com'a aittir.
Yasal Uyarı : Sitede bulunan her türlü içerik kaynak gösterilerek dahi başka bir web sitesinde tekrar yayınlanamaz!